• Eterično olje Lavandin 10 ml.

Eterično olje Lavandin 10 ml.

Lavandin ali hibridna sivka je naravni križanec med pravo sivko in širokolistno oziroma klasasto sivko. Eterično olje je pridobljeno s parno destilacijo cvetja, ki se ga pobira ob najbolj vročih in sončnih dneh poletja, saj je takrat esenca v njem največja.

Za kilogram eteričnega olja lavandina potrebujemo od 75 do 100 kg rastline. V primerjavi z eteričnim oljem prave sivke vsebuje spojine, ki ne učinkujejo pomirjevalno in dajejo olju lastnosti po katerih se loči od sivke. Osvežujoča vonjava lavandina deluje na prostor čisto. Olje je relativno poceni in je več kot primerno za gospodinjstvo, potovanja in delovno okolje. Sovražijo ga komarji, bolhe in žuželke. Na počutje deluje krepčilno, poživitveno in dobrovoljno. Dobro se obnese v masažnih mešanicah, kopelih, obkladkih  in vročinskih dihalnih boleznih. Pomirja prizadete predele kože po piku žuželk  in ožige rastlin. Prav tako je olje prijetno pri inhalacijah.

Latinsko ime: Lavandula x hybrida

Kemotip: Kultura:  Acetat de linalyle, Camphre, Linalol

Deli rastline in postopek pridelave: Cvetovi, parna destilacija

Poreklo: Francija

Opozorilna beseda NEVARNO


  


Stavki o nevarnosti

 • H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
 • H315: Povzroča draženje kože. 
 • H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. 
 • H318: Povzroča hude poškodbe oči. 
 • H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom.

Previdnostni stavki

 • P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. 
 • P102: Hraniti zunaj dosega otrok. 
 • P103: Pred uporabo preberite etiketo. 
 • P261: Ne vdihovati hlapov.

Dodatni previdnostni stavki

 • P264: Po uporabi temeljito umiti… 
 • P272: Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. 
 • P273: Preprečiti sproščanje v okolje. 
 • P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 
 • P301 + P310: PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
 • P302 + P352: PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode 
 • P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: previdno spirajte z vodo nekaj minut.Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. 
 • P321: Posebno zdravljenje (glej etiketo). 
 • P331: NE izzvati bruhanja.
 • P332 + P313: Če nastopi dražene kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
 • P333 + P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
 • P362 + P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
 • P391: Prestreči razlito tekočino. 
 • P405: Hraniti zaklenjeno. 
 • P501: Odstraniti vsebino/posodo v zabojnik za nevarne odpadke.

Eterično olje Lavandin 10 ml.

 • Šifra:020511
 • Razpoložljivost:Na zalogi
 • 7.60€

 • Brez DDV:6.23€