• Eterično olje Sivka 10 ml.

Eterično olje Sivka 10 ml.

Prava sivka je skromna, zdravilna in hvaležna rastlina. V aromaterapevtskih krogih uživa ugled, spoštovanje in brezpogojno zaupanje, saj je široko uporabna, nežna, priljubljena in sposobna opravljati več nalog hkrati. Aromatične snovi iz njenega cvetja so obveljale za neškodljivo naravno pomirjevalo in adaptogen sploh v aromaterapiji otrok in starejših kakor tudi ljudi, ki so pod velikim stresom. Vse to so potrdile različne študije. Za liter kakovostnega eteričnega olja je potrebnega 150 kg. svežega rastlinskega materiala. Vonj eteričnega olja je mehak, harmoničen, cvetlično žameten. Olje je hitro hlapljivo in kot eno najbolj nepogrešljivih v kuhinji, kopalnici, na počitnicah, med potovanjem. Sivka nam nudi pomoč pri težavah stresnega izvora. Je antiseptik, čudežno deluje pri opeklinah, saj zmanjša bolečino, razkuži in pospešuje celjenje. Pri zelo stresnih okoliščinah z eteričnim oljem nadišavimo sebe, robček ali svojo bližino. Pred spanjem ga kanemo na odejo ali blazino.  

Latinsko ime: Lavandula angustifolia
Kemotip:  Acétate de linalyle, Cis ocimene, Linalol
Deli rastline in postopek pridelave: cvetovi  / parna destilacija
Poreklo: Francija


 

Opozorilna beseda: NEVARNO

Stavki o nevarnosti:

 • H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. 
 • H315: Povzroča draženje kože. 
 • H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. 
 • H319: Povzroča hudo draženje oči. 
 • H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom.

Previdnostni stavki:

 • P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. 
 • P102: Hraniti zunaj dosega otrok. 
 • P103: Pred uporabo preberite etiketo. 
 • P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. 
 • P264: Po uporabi temeljito umiti.
 • P272: Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.

Dodatni stavki o nevarnosti:

 • P264: Po uporabi temeljito umiti… 
 • P272: Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. 
 • P273: Preprečiti sproščanje v okolje. 
 • P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 
 • P301 + P310: PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
 • P302 + P352: PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode 
 • P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. 
 • P321: Posebno zdravljenje (glej etiketo). 
 • P331: Ne izzvati bruhanja, 
 • P332 + P313: Če nastopi dražene kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
 • P333 + P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško 
 • pomoč/oskrbo. 
 • P362 + P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. 
 • P405: Hraniti zaklenjeno. 
 • P501: Odstraniti vsebino/posodo v zabojnik za nevarne odpadke. 

Eterično olje Sivka 10 ml.

 • Šifra:020498
 • Razpoložljivost:Na zalogi
 • 12.70€

 • Brez DDV:10.41€